NOLIKUMS
Rīgas rajona Baložu pilsētas

sacensībām velokrosā "Baloži 2008".

1. Mērķis un uzdevumi.

2. Vieta un laiks.

Sacensības notiks 4 posmos:

3. Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Baložu pilsētas Sporta iniciatīvu centrs. Sacensību galvenais tiesnesis ir Juris Žilko (tālr. +371 29472789; e - pasts: info(gliemezis)velokross.lv).

4. Dalībnieki un grupas.

4.1. Dalībnieki.

Sacensībās piedalās Baložu pilsētas iedzīvotāji un viesi. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli sacensību laikā un to apliecina ar parakstu pieteikuma anketā. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un iespējamiem kaitējumiem sacensību laikā. Sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem.

4.2. Dalībnieku grupas.

Dalībnieki startē atbilstošajās vecuma un dzimuma (S - sieviešu, V - vīriešu) grupās. Katrā posmā atļauts startēt tikai vienā grupā. Dalībnieku grupas:

Dalībnieki, kuri startē grupās no SV 3 līdz SV 10 ieskaitot, ir Bērnu velokrosa dalībnieki un viņu sacensība norisinās atsevišķā trasē. Bērnu velokrosa dalībnieki, kuriem tiek sniegta palīdzība no malas, rezultātu tabulā ieņem vietas aiz bērniem, kuri distanci veikuši patstāvīgi. Dalībniekiem atļauts veikt distanci, stumjot velosipēdu pie rokas.

4.3. Grupas maiņa.

Dalībniekam atļauts mainīt grupas sezonas garumā, ja tiek ievēroti noteiktie dzimšanas gadi. Veicot grupu maiņu obligāti jāveic jauna pieteikšanās sacensībām, aizpildot jaunu dalībnieka anketu.

5. Pieteikšanās un sacensību gaita.

5.1. Pieteikšanās sacensību dienā.

Pirmoreiz piesakoties sacensībām, dalībnieks aizpilda anketu (sk. pielikumu Nr. 1 vai pielikumu Nr.2) un paraksta to, tādējādi apliecinot, ka ir iepazinies, piekrīt un ievēros šī Nolikuma noteikumus. Organizatori no dalībniekiem pieņems tikai pilnīgi un salasāmi aizpildītas anketas. Dalībnieku pieteikšanās, numuru izsniegšana un dalības maksas (sk. 10. punktu) veikšana notiek sacensību vietā no plkst.1000 līdz plkst. 1100. Novēlota pieteikšanās no plkst. 1100 līdz plkst. 1130 par dubultmaksu. Dalībnieks numuru iegādājas reģistrējoties, un tas lietojams visos posmos. Sabojājot vai nozaudējot numuru, dalībnieks iegādājas jaunu. Bērnu velokrosa dalībnieku anketas aizpilda un paraksta kāds no vecākiem vai likumīgais pārstāvis. Dalībnieks, kurš vienreiz pieteicies, tiek automātiski pieteikts dalībai visos posmos attiecīgajā grupā un nākamajās kārtās, tikai jāparakstās par dalību konkrētā posmā un jāveic dalības maksājums.

5.2. Iepriekšēja pieteikšanās Internetā.

Iespējama iepriekšēja pieteikšanās Internetā pēc adreses http://www.velokross.lv sadaļā [On-line pieteikšanās] vai sūtot e-pastu uz adresi: info(gliemezis)velokross.lv. Iepriekšēja pieteikšanās Internetā tiek slēgta dienu pirms sacensībām plkst. 2100. Sūtot e-pastu dalībniekam jānorāda visa informācija, kas prasīta dalībnieka anketā (sk. pielikumu Nr. 1 vai pielikumu Nr. 2). Iepriekš pieteiktiem dalībniekiem tiek veidots atsevišķs saraksts, kurā Dalībnieks parakstās ailītē iepretī savam vārdam, uzvārdam, tādējādi apliecinot, ka ir iepazinies, piekrīt un ievēros šī Nolikuma noteikumus. Iepriekš pieteiktiem dalībniekiem, parakstīšanās, numuru izsniegšana un dalības maksas (sk. Nolikuma 10. punktu) veikšana notiek sacensību vietā no plkst.1000 līdz plkst. 1100. Novēlota pieteikšanās no plkst. 1100 līdz plkst. 1130 par dubultmaksu.

5.3. Pieteikšanās Bērnu velokrosam.

Pieteikšanās Bērnu velokrosam notiek laikā no plkst. 1000 līdz plkst.1330 un uz šiem dalībniekiem neattiecas nosacījums novēloti piesakoties veikt dubultmaksu.

5.4. Starta kārtība.

Starta kārtība atkarīga no pieteikušos dalībnieku skaita katrā posmā. Esot lielam dalībnieku skaitam, notiek divi vai vairāki braucieni. Starts pirmajam braucienam plkst. 1200. Precīza informācija par grupu sadalījumu pa braucieniem tiek izlikta sacensību dienā uz informācijas dēļa un publiski izziņota. Bērnu velokrosa grupām brīvais starts no plkst. 1100 līdz plkst. 1400.

5.5. Finiša kārtība.

Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts dalībniekam šķērsojot finiša līniju un dalībniekiem finiša līniju atļauts šķērsot tikai vienu reizi. Ja kādu apstākļu dēļ, piemēram, tehniskas problēma ar velosipēdu, nav iespējams braucot šķērsot finiša līniju, to jāveic stumjot velosipēdu pie rokas vai arī atsevišķi informējot finiša galveno tiesnesi par izstāšanos no trases veikšanas. šādā gadījumā jāuzrāda dalībnieka numurs.

6. Distance.

Dalībnieki distancē brauc pa marķētu ceļu, taku vai apvidu un turas iespējami tuvāk marķējuma lentām. Vietās, kur trases marķējums ir abās pusēs, dalībniekiem obligāti jābrauc starp marķējuma lentām. Vietās, kur trases izbraukšanu regulē tiesnesis, dalībniekiem jāievēro tiesneša norādījumi. Aizliegts patvaļīgi saīsināt distanci, bojāt marķējumu. Atsevišķām dalībnieku grupām veicot distanci jāveic vairāki trases apļi. Precīza informācija par apļu skaitu katrai grupai, kā arī distanču garumi un specifiska informācijas par trasi tiek izlikta sacensību dienā uz informācijas dēļa un publiski izziņota. Dalībnieka pienākums ir pašām sekot līdzi apļu skaitīšanai un veikt noteikto apļu skaitu. Aptuvenie distanču garumi:

7. Vērtēšana un rezultāti.

Par sacensību posma uzvarētāju attiecīgajā vecuma grupā kļūst dalībnieks, kas visātrāk veicis distanci. Katrs nediskvalificētais dalībnieks attiecīgajā grupā par katru posmu saņem punktus. Iegūtos punktus aprēķina, dalībnieka laiku dalot ar uzvarētāja laiku un reizinot ar 1000. Kopvērtējumu aprēķina pēc posmu iegūto punktu summas par 3 labākajiem posmiem. Rezultāti tiek publicēti Internetā pēc adreses http://www.velokross.lv. Rezultāti par iepriekšējām kārtām tiks izlikti sacensību centrā.

8. Īpaši noteikumi.

9. Apbalvošana.

9.1. Posmu apbalvošana.

Katra posma SV Elite, SV 21, SV 35, SV 50 grupās 1. - 3. vietas ieguvējus apbalvo ar naudas prēmijām (sk. Nolikuma 11. punktu). Katra posma 1. - 3. vietas ieguvējus pārējās vecuma grupās apbalvo ar sponsoru balvām. Grupās, kurās dalībnieku skaits pārsniedz 20 dalībniekus, sacensību rīkotāji, pēc savām iespējām, var apbalvot arī zemāku vietu ieguvējus. Labākais Baložu pilsētas sportists katrā grupā saņem atsevišķu sponsoru balvu. Apbalvošana par katru posmu notiek sacensību dienā ap plkst. 1500. Tautas grupas dalībnieki katrā posmā izlozē 3 balvas.

9.2. Kopvērtējuma apbalvošana.

Kopvērtējuma SV Elite, SV 21, SV 35, SV 50 grupu 1. - 3. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām, diplomiem un naudas prēmijām (sk. Nolikuma 11. punktu). Kopvērtējuma pārējo grupu 1. - 3. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām, diplomiem un sponsoru balvām. Grupās, kurās tādu dalībnieku skaits, kuri piedalījušies vismaz 3 kārtās, pārsniedz 14 dalībniekus, sacensību rīkotāji, pēc savām iespējām, var apbalvot arī kopvērtējumā zemāku vietu ieguvējus. Kopvērtējuma apbalvošana notiek pēdējā posma sacensību dienā pēc pēdējā posma uzvarētāju apbalvošanas un visu pretenziju (sk. Nolikuma 14. punktu) izskatīšanas.

10. Dalības maksa.

Dalība vienā posmā vienam sportistam izmaksā:

Dalībnieka numurs - 1,00 Ls

Ģimenēm, kuras startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, tiek piemērota 30% atlaide. Maksājot uzreiz par visām kārtām - 15% atlaide. Maksai tiek piemērota tikai viena atlaide. Dalības maksa izmantojama sacensību godalgoto vietu ieguvēju naudas prēmijām (sk. Nolikuma 11. punktu) un citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem maksājumiem.

11. Naudas prēmijas.

Naudas prēmijas tiek izmaksātas saskaņā ar zemāk esošo tabulu, uzrādot personas kodu no personu apliecinoša dokumenta.

Grupa

Naudas prēmijas posmā, Ls

Naudas prēmijas kopvērtējumā, Ls

SV Elite

1. vieta 25,00

2. vieta 20,00

3. vieta 15,00

1. vieta 50,00

2. vieta 40,00

3. vieta 30,00

SV 21, 35, 50

1. vieta 20,00

2. vieta 15,00

3. vieta 10,00

1. vieta 40,00

2. vieta 30,00

3. vieta 20,00

12. Izdevumi.

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Baložu pilsētas Sporta iniciatīvu centrs, sponsoru maksājumi un dalības maksas.

13. Izmaiņas sacensību nolikumā.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas Internetā pēc adreses http://www.velokross.lv. Informāciju var saņemt pa tālr. +371 29472789 vai sūtot e-pastu uz info(gliemezis)velokross.lv.

Katrā sacensību posmā nolikuma aktuālā redakcija tiek izvietota uz informācijas dēļa un dalībnieks pats ir atbildīgs par iepazīšanos ar nolikumu un tā ievērošanu.

14. Pretenzijas.

Dalībnieku pretenzijas par katru posmu tiek pieņemtas rakstveidā sacensību dienā līdz plkst. 1500 un tiek izskatītas nekavējoties.

Atbalstītāji :

Mario - konditorejas izstrādājumi XS ENERGY BIKRAM Yoga DION Sportlab Baložu vidusskola Autoskola Bergi Svani Daugmales Jāņa bišu medus Teiko kokapstrāde

Rekomendējam :

Baložu velodrošība logo Baložu Bizons logo Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs